Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
 
YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 
 
Mimari tasarım, doğal ve yapma çevresel etkenlere bağlı olarak yapıda gereken özelliklerin belirlenmesi, yapım teknolojisi ve yapı gereçleri konusundaki olanakların incelenmesi, insanların çeşitli eylemlerine bağlı olarak yapıların ve yapılı çevrenin biçimlendirilmesi gibi değişik süreçleri kapsar. Bugün bir mimarlık ürünü olarak yapıdan beklenen, tutarlı seçimler ve akılcı bir yapımla gerçekleştirilmiş iç mekânlar düzeninin kurulmasıdır. Bu düzenin kurulması sürecinde önemli yeri olan, yapım yöntem ve teknikleri, gereç seçimi, detaylandırma, uygun fizik ortam koşullarının sağlanmasına ilişkin gereksinimlere yönelik önlemler, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı konuları kapsamındadır. Bu konular Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nda;
 
Taşıyıcı Sistemler, 
Yapı Elemanları ve Malzemeleri,
Yapı Fiziği,
Yapı Üretimi
 
uzmanlık alanları olarak yer almakta olup, bu uzmanlık alanlarına yönelik bilgi ve beceriler, mimarlık lisans ve lisansüstü eğitimi kapsamında ayrıntılı olarak verilmektedir. Yapı Bilgisi Anabilim Dalı uzmanlık alanlarının lisans eğitimindeki amaçları aşağıda yer almaktadır.
 
Taşıyıcı Sistemler
 
Bir yapının tasarım ve uygulama sürecini yöneten mimarlık eğitiminde yapının taşıyıcı sistemiyle ilgili yönetmelik, kuram ve teorileri bilen, geleneksel ve güncel yapım sistemlerinin tekniği konularında sistematik çözüm üretebilen, tasarım ve araştırmalarda etik kurallara dikkat eden mimar adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Yapı Elemanları ve Malzemeleri
 
Öğrencilere mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme, değerlendirme, geliştirme, tasarımda üç boyutlu düşünebilme yeteneği, var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak okunabilmesi, morfolojik ilişkiler bağlamında yerleşim dokusunun irdelenmesi, sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü,  yapının tasarım sürecinde yapı ürünü (gereç, parça, bileşen, öge) ve yapı ilişkisini kurarak uygulamaya yönelik tasarım kararı ve ilkelerini oluşturma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. 
 
Yapı Fiziği
 
Günümüzde bir mimari tasarımdan beklenen, uygun yerleşimler ve uyumlu iç mekanlar düzeninin yanı sıra, bu mekanlar içinde gerekli fizik ortamlar düzenini de sağlayabilmesidir. Yapı Fiziği uzmanlık alanının amacı, öğrencilere, fizik ortam etkenlerine (ışık, renk, ısı, ses vb.) ilişkin gereksinimleri (görsel, işitsel, ısısal konfor) karşılayacak mimari ortamları oluşturmak için yeterli bilgi ve becerinin kazandırılmasını sağlamaktır.
 
Yapı Üretimi
 
Mimar adaylarının, giderek artan konut talebi ve/veya yapı talebi ve talebin giderek karmaşıklaşan ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmesi ve profesyonel yapılanmalarının sağlanmasına yönelik bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı lisansüstü eğitimi kapsamında;
 
Yapı Bilgisi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları,
Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı,
Yapı Fiziği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları,
Yapı Fiziği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
yürütülmektedir.
 
Anabilim Dalı bünyesinde bulunan “Yapı Fiziği Laboratuarı” ve “Alaettin Yener Yapı Ürünleri Merkezi” lisans ve lisansüstü eğitimi derslerinde, tezlerin hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. 1978 yılında kurulmuş olan “Yapı Fiziği Laboratuvarı”nda aydınlatma-renk, ısı-nem ve akustik konularında ölçme, deney ve araştırma yapılabilmekte, özel ve kamu kuruluşlarından gelen isteklere de hizmet verilebilmektedir. 2000 yılından bu yana hizmet veren “Alaettin Yener Yapı Ürünleri Merkezi”nde ise, gereksinim duyulan yapı ürünleri bilgisini elde edilebilme, çalışma, araştırma, ders yapma olanağı vardır.
 
Anabilim Dalı öğretim elemanlarının, eğitim-öğretim etkinliklerinin yanı sıra tamamlanmış ve devam eden çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunmaktadır.